Urząd Marszałkowski informuje, iż od 24 stycznia 2018 r. uruchomiony został przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw – elektroniczny rejestr-BDO o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. przedmiotowy rejestr zostanie rozszerzony o dalsze moduły, które – wyłącznie w formie elektronicznej – umożliwią prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z zakresu produktów i odpadów. Rejestr-BDO jest publicznie dostępny na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl
Podstawowe akty prawne regulujące ten obowiązek:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreślenie z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2528 z późn. zm./,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów /Dz. U. z 2014 r., poz. 1923/,
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1431/,
- Ustawy wymienione w art. 50 ust. 1 Ustawy o odpadach.
Obowiązkiem wpisu do rejestru-BDO objęte są podmioty, które:
- wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
- wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- produkują, importują i wewnątrz wspólnotowo nabywają opakowania,
- gospodarują odpadami.

Rejestracji do Rejestru-BDO zobowiązani są przedsiębiorcy, mający miejsce zamieszkania bądź siedzibę firmy w województwie kujawsko-pomorskim, dokonują składając w terminie do 31 grudnia 2019 r. formularz rejestrowy waz z właściwymi załącznikami i stosownymi oświadczeniami.

Więcej informacji pod linkiem https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/wpis-do-rejestru-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami-2/