ddddTrwają zebrania walne sprawozdawcze za rok ubiegły w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Brześć Kujawski. Zebrania stają się sposobnością do podsumowania działalności jednostki w roku ubiegłym, a także wypracowują założenia na kolejne lata. Naczelnicy OSP przedstawiają sprawozdania z działań za rok 2019, w dalszej kolejności przedstawiane są sprawozdania finansowe, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok oraz przedstawiany jest plan działalności na rok 2020.

Następnie zebrani udzielają absolutorium dla Zarządu OSP. Dalsza część zebrania to dyskusje nad bieżącym funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Dotychczas zebrania odbyły się w Dobrej Woli, Kąkowej Woli oraz w Sokołowie. Przed nami spotkania w Brześciu Kujawskim, Dubielewie, Guźlinie, Machnaczu oraz w Rzadkiej Woli. W zebraniach uczestniczą zarówno członkowie czynni, jak i wspierający, mieszkańcy oraz zaproszeni goście – Burmistrz Brześcia Kujawskiego oraz członkowie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP.