W związku z planowanym naborem wniosku o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność Energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje Schemat 1: Budynki mieszkalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Gmina Brześć Kujawski prowadzi nabór osób chętnych do udziału
w projekcie w celu pozyskania dofinansowania na założenie paneli fotowoltaicznych.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 54 230 48 56 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, pl. Władysława Łokietka 1, pokój nr 5.