foto  80Wraz z przeniesieniem siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim do nowo powstającego obiektu Brzeskiego Centrum Kultury, dotychczasowa remiza strażacka przekształcona zostanie w Brzeskie Centrum Aktywności Zawodowej. Ogłoszono bowiem zamówienie publiczne na roboty budowlane w budynku przy ul. Kolejowej 3.

Gmina Brześć Kujawski ogłosiła zamówienie publiczne na roboty budowlane w związku z projektem „Adaptacja budynku na cele aktywizacji zawodowej”. Dotychczasowa remiza strażacka przy ul. Kolejowej 3 zmieni swoją funkcjonalność i stanie się siedzibą Brzeskiego Centrum Aktywności Zawodowej. Zagospodarowanie budynku na cele aktywizacji zawodowej wynika z potrzeby likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych, w tym wysokiego poziomu bezrobocia i odsetka osób korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Brześć Kujawski. Docelowo z obiektu korzystać będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne.

Adaptacja obiektu obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, budowę nowych i naprawę uszkodzonych ścian, fundamentowanie, naprawę stropów i konstrukcji dachu, wentylację pomieszczeń, wymianę stolarki, remont elewacji, w tym prace konserwatorskie w obrębie wieży, wymianę pokrycia dachowego, a także roboty wykończeniowe i zewnętrzne – chodnik i utwardzenie z kostki betonowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 1 503 393,97 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (EFRR): 1 057 255,00 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa: 150 339,40,
- wkład własny gminy: 295 799,57 zł.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2021 roku.