herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH, POLEGAJĄCY NA GROMADZENIU I WYKORZYSTANIU WÓD OPADOWYCH I ROZPADOWYCH W MIEJSCU ICH POWSTANIA DLA GMINY BRZEŚĆ KUJAWSKI WRAZ Z ZASADAMI UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ

 

deszczówka

Gmina Brześć Kujawski ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych realizowane na zasadach określonych w „Programie ochrony zasobów wodnych, polegający na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania dla Gminy Brześć Kujawski wraz z zasadami udzielania dotacji celowej” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Brześciu Kujawski Nr XXIII/172/2020 z dnia 24 września 2020 r.

Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących:

 • Zakup i montaż elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania opadu w miejscu jego powstania,
 • Koszty modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania.

Rodzaje podmiotów, które mogą się ubiegać o dotację:

 • Osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości,
 • Wspólnoty mieszkaniowe

w granicach administracyjnych Gminy Brześć Kujawski, którzy zrealizują inwestycje polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Wysokość dotacji:

 • Dla osób fizycznych – 90 % wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych dla inwestycji nie przekraczających 5 000 zł,
 • Dla wspólnot mieszkaniowych – 80 % wartości kosztów kwalifikowanych dla inwestycji nie przekraczających 10 000 zł.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim, pl. Władysława Łokietka 1, 87 -880 Brześć Kujawski w Punkcie Obsługi Interesanta w dniach:

1 marca 2021 r. –  15 marca 2021 r.

w kopercie z dopiskiem Wniosek - program ochrony zasobów wodnych

lub poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny będzie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, pl. Władysława Łokietka 1 oraz na stronie internetowej od dnia 22 lutego 2021 roku. 

Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji

 • Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu
 • Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021 r.
 • Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane w tym naborze

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Brześć Kujawski na rok 2021 przypadająca na dotacje z zakresu ochrony środowiska obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych wynosi 150 000 zł.

Wzór umowy o udzielenie dotacji:

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy o udzieleniu dotacji.

Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w ciągu 30 dni od zakończenia prac jednak nie później niż do 15 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o dotację.

Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia. Dla rozliczenia dotacji Wnioskodawca składa prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty o przyznanej dotacji.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udzielenie dotacji

Oświadczenie wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia

Pełnomocnictwo

Marzec 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

szczepimy

Komunikaty

 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie
  Więcej…  
 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 14 marca 2021 r.
  Więcej…  
 • Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r.
  Więcej…  
 • KRUS: Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.
  Więcej…  
 • KRUS ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
  Więcej…  
 • Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Otwieramy obiekty sportowe!
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Możliwość wykonywania testów na COVID-19 w Radziejowie
  Więcej…  
 • Narodowy Spis Powszechny

  spis21

  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu ochrony zasobów wodnych
  Więcej…  
 • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Kampania edukacyjna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Więcej…  
 • Komunikat - Usuwanie śniegu/lodu z obiektów budowlanych
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Informacja o zbędnych/zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
  Więcej…  
 • Zmiana porządku organizacyjnego w biurze podawczym Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Procedura załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Brześciu Kujawskim
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Informacja Przewodniczącego RM w Brześciu Kujawskim dotycząca przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…