strategia rozwoju copyPodczas sesji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim, która odbyła się w dniu 30 marca br., radni uchwalili uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brześć Kujawski na lata 2021-2030. Potrzeba aktualizacji dotychczasowego dokumentu podyktowana jest zmianami społeczno-gospodarczymi gminy i jej rozwojem na przestrzeni ostatnich lat.

Aktualna Strategia Rozwoju Gminy Brześć Kujawski została przyjęta w roku 2016 z perspektywą do roku 2026. Intensywny rozwój gminy i zmiany społeczno-gospodarcze, jakie w niej zachodzą, wymagają aktualizacji i przyjęcia nowej perspektywy postrzegania lokalnej społeczności. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Brześć Kujawski podyktowane jest m.in. następującymi przesłankami:
- koniecznością weryfikacji i zmian dotychczasowych kierunków rozwoju Gminy, wynikających z oceny ich dotychczasowej użyteczności;
- uwzględnienia aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawnych oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców;
- dostosowaniem jej do dokumentów strategicznych opracowanych dla nowej perspektywy finansowania w skali kraju, województwa i powiatu, co będzie podstawą do przygotowywania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych, w ramach programów finansowych w okresie 2021 – 2030.
Strategia Rozwoju Gminy jest szansą na stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli też we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich. Dzięki jej opracowaniu zwiększy się wiarygodność gminy wobec partnerów zewnętrznych oraz – co warte jest podkreślenia, planowanie strategiczne przyczyni się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.