herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Ośrodek jest następcą prawnym Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

 

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
przyjmuje interesantów w godzinach:
Od poniedziałku do piątku, od 7:15 do 15:15
Telefon: 54 231-06-35
Fax: 54 231-06-85
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład osobowy Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1. Jolanta Jaranowska – Kierownik
2. Irena Osińska - starszy pracownik socjalny
3. Eryka Lewandowska – specjalista pracy socjalnej
4. Jolanta Gąsiorowska – specjalista pracy socjalnej
5. Honorata Kułaczkowska- specjalista pracy socjalnej
6. Robert Chełminiak - starszy pracownik socjalny
7. Magdalena Mikołajczyk - Pawlak – inspektor ds. zasiłków rodzinnych
8. Aneta Chmielewska – inspektor ds. zasiłków rodzinnych
9. Grażyna Skruszewicz - podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego
10. Anna Szymczak - pracownik socjalny

BOPS działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U 2015 poz.1310 z dnia 05.08.2015 z późn.zm./

 

„Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnieni, zasoby i możliwości”.

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) Ubóstwa;
2) Sieroctwa;
3) Bezdomności;
4) Bezrobocia;
5) Niepełnosprawności;
6) Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) Przemocy w rodzinie;
7a) Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) Alkoholizmu lub narkomanii;
14) Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) Klęski żywiołowej lub ekologicznej

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza:
- dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł
- dla gospodarstw domowych (rodzin wieloosobowych), 514,00 zł na osobę w rodzinie

 pdfWzory druków

(Dz.U. z 2015 , poz. 1058, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana z Urzędu.

 

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
Świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały
- zasiłek okresowy
- zasiłek celowy i specjalny celowy
Świadczenia niepieniężne:
- praca socjalna
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
- składki na ubezpieczenie społeczne
- pomoc rzeczowa
- sprawienie pogrzebu
- poradnictwo
- interwencja kryzysowa
- schronienie
- posiłek
- niezbędne ubranie
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia
- mieszkanie chronione
- pobyt w domu pomocy społecznej
- ponadto informuje się ze BOPS realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w jego ramach udziela się pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach oraz zasiłku celowego na zakup posiłku.


Dokładnych informacji dot. możliwości korzystania z pomocy społecznej można zasięgnąć w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Przy BOPS funkcjonuje :
1. Punkt Konsultacyjno Informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w którym porad bezpłatnych udzielają:
* terapeuta do spraw uzależnień i przemocy 2 razy w miesiącu tj. I poniedziałek i III poniedziałek miesiąca od 15.00 – 18.00.
* psycholog 2 razy w miesiącu tj. I wtorek miesiąca od 15.00 – 18.00 i III wtorek miesiąca
od 16.00 - 18.00
2. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizujący procedurę Niebieskiej Karty. W ramach zespołu odbywają się w zależności od potrzeb posiedzenia zespołu i grup roboczych.
Osoby dotknięte przemocą mogą także korzystać z porad w/w terapeutów a ponadto w każdy poniedziałek od 15.30 – 17.30 czynny jest przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 15 we Włocławku tel. 54 231-02-84 Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji kryzysowej.
Punkt udziela pomocy w zakresie:
- poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz prawnego osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej
- informacji na temat możliwości uzyskania pomocy
- przepisów prawa ułatwiających rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
Korzystanie z usług Punktu jest bezpłatne
Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim od 16 czerwca 2014 r. realizuje Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY” (DZ. U. Z 2014 r. poz.1863- ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio , dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki , maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej , rekreacyjnej czy transportowej. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne , ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.

pdfKarta dużej rodziny - dokumenty
Informacji na temat programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać od pracowników socjalnych oraz na stronie: rodzina.gov.pl. Infolinia na temat Karty Dużej Rodziny (22) 6611199.


W Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

Podstawa prawna realizacji świadczeń rodzinnych:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r., poz.114 – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy , wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.z 2015 r. ,poz.1238).


1. Zasiłek rodzinny
Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku utraty dochodu prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.


Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania , przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) Nauki w szkole jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia , albo
3) 24 roku życia , jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 764 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2015 r. :
- 89 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
- 118 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
- 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu :
- urodzenia dziecka (w wysokości jednorazowo 1 000 zł)
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (w wysokości 400 zł miesięcznie)
- samotnego wychowywania dziecka(dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko , nie więcej jednak niż na dwoje dzieci). W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota 265 zł na dziecko, nie więcej jednak niż na dwoje dzieci.
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (w wysokości 90 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego)
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (80 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia; 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia )
- rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku w wysokości 100 zł na dziecko)
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły- w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko) albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły – w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „Becikowe”
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka , opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – „becikowe” i dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawianym przez położną.

 pdfWzór zaświadczenia

Świadczenia opiekuńcze:
1. Świadczenie pielęgnacyjne (w wysokości 1200 zł miesięcznie do 31.12.2015 r. , a od 1.01.2016 r. w wysokości 1300 zł.)
2. Zasiłek pielęgnacyjny (w wysokości 153 zł miesięcznie)
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy (w wysokości 520 zł miesięcznie)

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. , poz.859 z późn.zm.)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
1. Od rodzica na podstawie sądowego tytułu wykonawczego , jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna;
2. Do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia , albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
3. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł;
4. W wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona :
1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. Zawarła związek małżeński.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne , z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 

Osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania Ośrodka o każdej zmianie w ich sytuacji zawodowej, dochodowej i rodzinnej. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nienależnie pobranymi świadczeniami, które podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z w/w świadczeń można uzyskać w Ośrodku Pomocy.
Dodatkowe informacje
Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 2008 do 2014 roku realizował projekt pn. „Dobry-wybór Aktywność” w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu umożliwiła 214 osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy społecznej zdobycie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych. Osoby korzystały także z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, znaczna część z terapii psychologicznej i działań środowiskowych w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Od 2015 roku projekt nie jest realizowany Ośrodek oczekuje na realizację podobnych programów dla osób bezrobotnych korzystających z naszego wsparcia.

 

 

 

 

 

Luty 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Komunikaty

 • Zakup i montaż instalacji fotowolwanicznej
  Więcej…  
 • Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry)
  Więcej…  
 • Przerwy w dostawie energii elektrycznej
  Więcej…  
 • Rolniku, powiedz stop upadkom!
  Więcej…  
 • II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze LGD w oczach młodych mieszkańców II”
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  Więcej…  
 • Forum Seniora I edycja
  Więcej…  
 • Projekt dla bezrobotnych i biernych zawodowo
  Więcej…  
 • Koncert dla najmłodszych - Muzyczna lekcja historii ,,Pamiętniki Poznańskie"
  Więcej…  
 • Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów
  Więcej…  
 • Ferie z Brzeskim Centrum Kultury
  Więcej…  
 • Informacja w związku ze zmianami w zakresie składania wniosków obszarowych, ONW, rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo-klimatycznych, ekologicznych oraz zalesieniowych w kampanii 2018
  Więcej…  
 • zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018r.
  Więcej…  
 • Zniwelowanie strat w pszczelarstwie w postaci wdrażanego programu ,,Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018"
  Więcej…  
 • Uwaga zima !
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.
  Więcej…  
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.
  Więcej…  
 • Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej
  Więcej…  
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy przypomina
  Więcej…  
 • Informacja dla producentów rolnych
  Więcej…  
 • Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ZUS będzie zobligowany do regulowania składek na swój indywidualny numer rachunku składkowego
  Więcej…  
 • Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych - od 1 grudnia 2017r.
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Informacja dot. indywidualnego numeru rachunku składkowego, który będzie obowiązywał od stycznia 2018 r - ZUS
  Więcej…  
 • Informacja dot. obowiązku składania od 1 stycznia 2018 JPK
  Więcej…  
 • Stop spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych!
  Więcej…  
 • Cichy zabójca - czad
  Więcej…  
 • Terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500+
  Więcej…  
 • Informacje dla rolników i ich dzieci
  Więcej…  
 • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Załóż firmę pracuj u siebie
  Więcej…  
 • Zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 października 2017
  Więcej…  
 • E-składki – nowa usługa dla ubezpieczonych w KRUS
  Więcej…  
 • Zmiana nazw ulic: I Armii Wojska Polskiego, 19 Stycznia, Świerczewskiego.
  Więcej…  
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w zwiąku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018
  Więcej…  
 • Częściowa emerytura rolnicza
  Więcej…  
 • Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obecnosci niedozwolonej substancji w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm
  Więcej…  
 • Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES 2017/2018

   

  Więcej…  
 • Nowy okres świadczenia 500+
  Więcej…  
 • PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - pobieranie dokumentów od 1 sierpnia 2017
  Więcej…  
 • ZUS apeluje-jesteś potencjalnym emerytem?
  Więcej…  
 • KRUS - Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.
  Więcej…  
 • Promocja zawodowej służby wojskowej
  Więcej…  
 • Działania LGD w latach 2014-2020
  Więcej…  
 • Informacja KRUS dot. kwoty wolnej od potrąceń oraz kwoty granicznej
  Więcej…  
 • Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych
  Więcej…  
 • Informacje - KRUS
  Więcej…  
 • Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020
  Więcej…  
 • Informacja dla rolników dot. wieku emerytalnego
  Więcej…  
 • Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych od dnia 1 marca 2017 r.
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Poszukujemy pracowników - Mercator Medical
  Więcej…  
 • Zmiana lokalizacji Agencji Pocztowej w Wieńcu
  Więcej…  
 • Informacje Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku
  Więcej…  
 • Oferta finansowa WFOŚiGW
  Więcej…  
 • Dyżury radnych
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca realizacji programu „Rodzina 500 plus”
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…