herb bk2

Gmina Brześć Kujawski laureatem

logo inwestuj2

Menu

oferty pracy17

kamera online2 copy

filmy promocyjne

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Konkursy:

-  Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza w dniu 15 stycznia 2019 roku otwarty konkurs na udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania p.n. ,,Sport kwalifikowany – piłka nożna seniorów”

 - Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotowanie w 2019 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych

-------------

Nowe wzory na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań


Szanowni Państwo

Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na rok 2019 - generator ofert będzie otwarty dziś od godziny 15.30. - termin naboru w większości konkursów kończy się z dniem 21 stycznia 2019 roku. Przypominamy, że od 2019 roku składanie ofert w otwartych konkursach odbywa się wyłącznie za pomocą generatora ofert WITKAC.pl. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce generator ofert WITKAC 2019. Harmonogram konkursów z danymi teleadresowymi do pobrania tutaj. Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych regulaminów konkursowych zapoznać się można tutaj oraz na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl. Zapraszamy do składania ofert


Konsultacje społeczne dotyczące ,,Programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w roku 2019


Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie inicjatywy lokalnej.

W dniu 12 września br. Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej oraz skierowania jej do konsultacji.

 Przypominamy, że zgodnie z art. 19b. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:
1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;
3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;
4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19;
5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18;
6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20;
7) rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 32a.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 12.09.2018 r. do dnia 26.09. 2018 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej Curie 73 oraz pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki (zip)


W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego serdecznie zapraszamy do udziału w : XIX FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Forum jest miejscem corocznego spotkania się organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz. Jest także okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów kujawsko-pomorskiego sektora pozarządowego, daje także możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.
W tym roku spotkamy się 13 czerwca (środa) we Włocławku w obiekcie PAŁAC BURSZTYNOWY, ul. Okrężna 21, który jest siedzibą Organizatora wydarzenia Fundacji „Samotna Mama”.
Poniżej przedstawiamy ogólny program Forum ( program szczegółowy w załączeniu).
I część – wspólna
1. Rozstrzygnięcie Konkursu „WOLONTARIAT W AKCJI 2018”
2. Sesja plenarna , na którą składać się będą 2 tematyczne wystąpienia :
a. Ochrona Danych Osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych przepisów (RODO)
b. Ekonomia społeczna. Upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej.
II część – 3 równolegle prowadzone spotkania
1. Panel dyskusyjny pn. „Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
2. Warsztat pn. „Fajny pomysł + dobry projekt szansa na pozyskanie środków zewnętrznych
3. Warsztat otwarty, którego tematykę wskażą sami uczestnicy ( propozycja tematu w Formularzu Zgłoszeniowym).
Po zakończeniu II części zapraszamy uczestników na lunch.
III część – wspólna
Trzecia część Forum będzie okazją dla uczestników i gości Forum do wspólnego spędzenia czasu, posłuży integracji, wymianie doświadczeń, będzie okazją do rozmów w kuluarach, a także do zapoznania się z ekspozycjami stoisk, które przygotują zainteresowane taką możliwością autoprezentacji, organizacje uczestniczące w Forum (akces do przygotowania/ wystawienia ekspozycji znajduje się w Formularzu Zgłoszeniowym).
Ilość przygotowanych stanowisk jest ograniczona (10) - decyduje kolejność zgłoszeń.
Ekspozycja będzie dostępna podczas trwania Forum (zapewniamy pomoc wolontariuszy dla przedstawicieli organizacji, którzy wystawią swoje ekspozycje i równolegle chcieliby uczestniczyć w poszczególnych elementach Forum – opieka nad stanowiskiem).
Uczestnikom Forum proponujemy zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej PKP/PKS lub innego zbiorowego środka transportu lub kosztów przejazdu samochodem prywatnym – do równowartości ceny 2 klasy biletu PKP/PKS lub innego zbiorowego środka transportu.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału w Forum do dnia 9 czerwca 2018r. ( Formularz Zgłoszeniowy- poczta elektroniczna, poczta tradycyjna)
Istnieje możliwość udziału w Forum osób, które do wskazanego powyżej dnia nie przesłały Formularza Zgłoszeniowego. W takim przypadku prosimy o informację telefoniczną do godz. 9.00 w dniu 13 czerwca 2018r. pod nr telefonu 606 630 169. Formularz wraz z załącznikami przekażemy do wypełnienia przy Rejestracji.

Formularz w załączniku

Do zobaczenia we Włocławku


W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe z naszego województwa do wzięcia udziału w dorocznym Konkursie „WOLONTARIAT W AKCJI”, którego podsumowanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018r. podczas XIX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko –Pomorskiego. W tym roku na spotkanie przedstawicieli NGO zapraszamy do Włocławka, gdzie organizatorem wydarzenia jest Fundacja "Samotna Mama”. Termin nadsyłania wniosków został przedłużony do dnia 28 maja 2018r.
Wnioski wraz z załącznikami można składać poprzez:
a. dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną – do godz. 24.00 w dniu 28.05.2018r. decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja „Samotna Mama” ul. Okrężna 21 87-800 Włocławek z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”
b. przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną (skan oryginałów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji
Pełna aplikacja konkursowa jest dostępna na:
- stronie internetowej Organizatora : www.fundacjasamotnamama.org, w zakładce Forum 2018 ;
- na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko -Pomorskiego: www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka: Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- na stronie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku - Aktualności

 


- Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

- Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dotowanie w 2018 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej

- Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku


- Informacja odnośnie konkursu ofert na dotacje w 2018 roku z budżetu gminy na realizację zdań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

- Informacja odnośnie konkursu ofert na dotowanie w 2018 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej

- Informacja odnośnie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

 


- Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku
- Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotowanie w 2018 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
- Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotacje w 2018 roku z budżetu gminy na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 


Zapraszamy do składania wniosków w ramach XI edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki”

 


Szanowni Państwo. Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich W spotkaniach wezmą udział reprezentanci Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którzy przedstawią Państwu możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych w ramach środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Odpowiedzą także na Państwa pytania i wątpliwości. Spotkania zaplanowano w dniu 9 marca br. w Bydgoszczy (11.00 Urząd Wojewódzki) i Toruniu (15.00 Urząd Marszałkowski)

Szczegóły w załączeniu - zapraszamy do udziału


Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zapraszamy do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2018 w ramach programu Pajacyk. Od 1 marca do 10 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2018.O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu http://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/ W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Fundacja kontaktuje się z organizacjami, które spełniły kryteria wymagane do zakwalifikowania się do dożywiania wakacyjnego drogą telefoniczną lub mailową. Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na stronie internetowej programu 15 maja 2018 roku. W załączniku znajdują się zasady korzystania z programu.

Zasady programu dożywiania - WAKACJE_2018


- Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych

- Informacja odnośnie konkursu ofert na dotowanie w 2018 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych

- Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania p.n. „Sport kwalifikowany – piłka nożna seniorów”Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania p.n. „Sport kwalifikowany – piłka nożna seniorów”


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski mogą rozpocząć pisanie projektów promujących polskie dziedzictwo kulturowe i postawy patriotyczne. Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór w ramach X edycji programu grantowego „Patriotyzm jutra”, który potrwa do 21 lutego 2018 r. Do rozdysponowania przeznaczono 4 mln złotych. Projekty powinny kształtować świadomego własnej tożsamości obywatela. Mają upowszechniać i popularyzować wiedzę o historii Polski i polskim dziedzictwie kulturowym, tradycjach narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych, solidarnościowych i wielokulturowych. Ważną rolę ma stanowić komponent budowania szacunku, więzi i współodpowiedzialności za historię narodową, przy jednoczesnym przywracaniu pamięci lokalnej i odkrywaniu dziejów „małych ojczyzn”. To wszystko zaś ma stanowić inspirację dla różnego rodzaju działań twórczych. „Patriotyzm jutra” to program zarządzany przez Muzeum Historii Polski. Środki zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wnioskodawcy, w zależności od wkładu własnego, mogą starać się o dofinansowanie do 70 tysięcy złotych. W tej edycji nie będą przyjmowane wnioski związane z obchodami 100-lecia niepodległości Polski, bowiem te należy kierować do Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.
Link: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/patriotyzm-jutra-po-raz-dziesiaty-trwa-nabor-wnioskow/

Z poważaniem
Jarosław Jakubowski
Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
ds. Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Polityki Historycznej


W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na dofinansowania w programie "Europa dla obywateli", Punkt Kontaktowy programu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom trzeciego sektora i samorządów, aktywistom, społecznikom i osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych celów, priorytetów i zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie grantowym UE "Europa dla obywateli" oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. rzedstawienie najważniejszych założeń programu na 2018 rok. Program "Europa dla obywateli" przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, kulturalnych i badawczych, sektora pozarządowego oraz innych organizacji społeczeństwa obywatelskiego nienastawionych na zysk. Ma na celu wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz angażowanie obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces integracji europejskiej.

Podczas spotkania informacyjnego będzie można dowiedzieć się m.in.:
- na jakie działania społeczne, edukacyjne i kulturalne można otrzymać dofinansowanie,
- na co zwrócić uwagę przy tworzeniu projektu i pisaniu wniosku,
- o dobrych praktykach w projektach, które otrzymały dofinansowanie,
- o sposobach pozyskiwania partnerów do projektów.

"Europa dla obywateli" to program UE wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne podmioty działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej, znajdujący się pod linkiem: https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-7-lutego-2018-torun/ Informacja na profilu Facebook: www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli W imieniu organizatorów zapraszamy serdecznie do udziału...


Prosimy o sprawdzanie list z uchybieniami formalnymi w konkursach ogłoszonych przez Samorząd Województwa. Na uzupełnienie uchybień jest tylko 7 dni - zapraszamy do przeglądania materiałów pod linkiem http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/uchybienia-formalne,1569,l1.html


Burmistrz Brześcia Kujawski ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania p.n. ,,Sport kwalifikowany – piłka nożna seniorów”

Burmistrz Brześcia Kujawski ogłasza konkurs ofert na dotowanie w 2018 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych


W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2018-2020 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Zgodnie z zapisami w Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 15 stycznia 2018 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu (w załączeniu). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane adresowe podane są w formularzu). Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji spoza Torunia otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości odpowiadającej cenom biletów PKP lub PKS. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w godzinach pracy urzędu. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do końca miesiąca stycznia 2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej (tutaj) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) – zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na ostatnie już z cyklu szkolenie doskonalące efektywność aplikowania o środki na realizację zadań publicznych, które odbędzie się 18 grudnia 2017 r. w Toruniu, i prowadzone będzie z wykorzystaniem online Generatora ofert 2018. Miejsce szkolenia: TORUŃ – Urząd Marszałkowski , Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro. Czas trwania szkolenia: od 16.00 do 19.00 (przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 14.00 do 16.00) Osoby chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej dzień przed terminem szkolenia. Kontakt: telefon.: 515 276 454;  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ZAŁACZNIKU:
Formularz zgłoszeniowy

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2018-2020. Zapraszamy do składania ofert. Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl

Jednocześnie informujemy, że powstała nowa edycja generatora ofert na rok 2018. W związku z tym, wszystkich użytkowników poprzedniej edycji, informujemy o konieczności zarejestrowania się i założenia nowego konta (na stronie www.generatorofert2018.kujawsko-pomorskie.pl), aby móc wziąć udział w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na rok 2018. Poprzednia wersja generatora (Generator ofert 2017) służy wyłącznie do rozliczenia dotacji za rok ubiegły, a oferty złożone za jej pośrednictwem nie będą podlegały ocenie.Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) – zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenia doskonalące efektywność aplikowania o środki na realizację zadań publicznych, które odbędą się 9 grudnia we Włocławku, 11 grudnia w Bydgoszczy, 12 grudnia w Inowrocławiu, 13 grudnia w Grudziądzu i 18 grudnia w Toruniu, i prowadzone będą z wykorzystaniem online Generatora ofert 2018.

Szkolenia, są realizowane w ramach zadania Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa, uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym zaplanowanym na 2017 rok. Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.

Miejsce szkoleń wraz z wykazem terminów w poszczególnych miastach:

MIEJSCE SZKOLENIA

TERMIN I GODZINY

WŁOCŁAWEK - Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i  Wolontariatu ; ul. Żabia 12a

9 grudnia 2017, szkolenie od 11.00 do 14.00 ( przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 9.00 do 11.00)

BYDGOSZCZ – Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 3

11 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje )

INOWROCŁAW – Starostwo Powiatowe ;

 ul. Mątewska 17; Sala Obrad Rady Powiatu Inowrocławskiego,(  s.115);

12 grudnia 2017 szkolenie od 9.30 do 12.30 ( po szkoleniu – konsultacje )

GRUDZIĄDZ – Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1

13 grudnia 2017 szkolenie od 10.00 do 13.00 ( po szkoleniu – konsultacje )

TORUŃ – Urząd Marszałkowski , Plac Teatralny 2; Sala Patio I piętro

18 grudnia 2017 szkolenie od 16.00 do 19.00 (przed szkoleniem zapraszamy na konsultacje – od 14.00 do 16.00)


Bezpośrednio po szkoleniach, lub jak w przypadku szkoleń we Włocławku i w Toruniu – przed szkoleniami - zapraszamy na konsultacje projektowe dla ngo,
podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące składania ofert, a także rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego. Adresaci szkoleń: członkowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , najpóźniej dzień przed terminem wybranego przez siebie szkolenia.
Kontakt: telefon.: 515 276 454 ; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W załączniku:
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz liderów społecznych na bezpłatne, indywidualne doradztwo prawne. Ostatnie w tym roku spotkanie zaplanowano na 12 grudnia 2017 r.

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. 
Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)


Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz liderów społecznych na bezpłatne, indywidualne doradztwo prawne i księgowe. Ostatnie w tym roku spotkania zaplanowano na 5 grudnia i 12 grudnia 2017 r.*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)


Spotkanie kujawsko-pomorskich NGO na koniec roku (warsztaty i wyróżnienia)
Zapraszamy na spotkanie dla kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych podczas którego zostaną ogłoszone wyniki IV edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona”, wręczone wyróżnienia laureatom, a także odbędą się spotkania warsztatowe w grupach tematycznych. Zapraszamy do Torunia, 5 grudnia br. Spotkanie zostało zaplanowane od godz. 11ej do 15ej w Toruniu w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży (ul. Łokietka 3). Miejsca wydarzenie znane jest organizacjom pozarządowym z ubiegłorocznego Wojewódzkiego Forum NGO. Organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych.Spotkanie ma dwie części:
I. wspólną (plenarną) podczas której ogłoszone zostaną wyniki i wręczone statuetki stowarzyszeniom i fundacjom, które zostały wyróżnione w IV edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona” spośród 25 organizacji, które przystąpiły do procesu certyfikacji;
II. tematyczną (warsztatową) podczas której w gronie organizacji pozarządowych będzie można porozmawiać m.in. o podstawowych wymaganiach prawno-księgowych, które powinna wypełniać każda organizacja, o tym jak rozwijać wolontariat w organizacjach i o regionalnej kampanii na rzecz filantropii, która właśnie powstaje.
Między częścią konferencyjną a częścią grupową zaplanowana jest dłuższa przerwa na spotkania i kontakty wśród przedstawicieli organizacji podczas lunchu.Program spotkania z opisem poszczególnych warsztatów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj  w terminie do 1 grudnia br. Zapraszamy!


Kolejny dyżur PORADNIA NGO – 27 listopada 2017r. ; konsultacji udzielać będzie księgowa i oraz doradca z zakresu tworzenia, realizacji i sprawozdawczości projektów, a wszystko to w jednym miejscu i czasie - zapraszamy. Poradnictwo księgowe i projektowe z zagadnień dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - realizowane jest w ramach projektu Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania jest bezpłatny.
Miejsce: Toruń ul. Bydgoska 58 ( Punkt Poradnictwa na rogu Bydgoskiej i Klonowica)
Termin: 27.11.2017r; godz.: 16.00 do 18.00
Adresaci: Członkowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
- Osoby chcące skorzystać z poradnictwa, aby się zarejestrować - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godzinach 9.00 do 12.00 w dni robocze - 515 276 454, w celu ustalenia godziny poradnictwa.
- Osoby nie zarejestrowane na dyżur – jeśli przyjadą bez umówienia ryzykują, że mogą nie zostać przyjęte.
Kontakt do organizatora: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej - TSAS,Tel .: 515 276 454 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – rozliczenie projektu w części merytorycznej i finansowej – Kolejne z cyklu szkoleń realizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) – zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie doskonalące sposoby monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania w generatorze , które odbędzie się 29 listopada 2017 r, w Toruniu. Koniec roku, to czas sprawozdań, w tym projektowych. Czy wiesz jak rozliczyć z sukcesem dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? - W tym roku po raz pierwszy rozliczany jest wkład własny w postaci rzeczowej, wiesz jak udokumentować? - Zapraszamy na szkolenie ze sprawozdawczości projektowej: merytorycznej i finansowej.Szkolenie, jest realizowane w ramach zadania Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa, uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym zaplanowanym na 2017 rok. Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny. Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2; Sala Sesyjna ( nr 215). Termin: 29 listopada 2017r; godz.: 9.00 do 15.00. Bezpośrednio po szkoleniu - konsultacje projektowe i księgowe dla ngo, z zakresu sprawozdawczości, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze– z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie: - Iwona Iwicka – specjalistka z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac, rozliczania dotacji ze środków unijnych i budżetowych; księgowa z 27 - letnim doświadczeniem zawodowym w tym 16 lat z zakresu działalności w trzecim sektorze. Prowadząca posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze z zakresu rachunkowości organizacji; - Hanna Brzuszczak – konsultantka, trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS; posiada parataktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert

Osoby chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , do dnia 28. 11.2017r.
Kontakt; Tel .: 515 276 454 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz i program


Szkolenie: „Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – rozliczenie projektu w części merytorycznej i finansowej ” – Włocławek. Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) – zaprasza przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie doskonalące sposoby monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania w generatorze , które odbędzie się 24 października 2017 r, we Włocławku. Koniec roku, to czas sprawozdań, w tym projektowych. Czy wiesz jak rozliczyć z sukcesem dotację w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? - W tym roku po raz pierwszy rozliczany jest wkład własny w postaci rzeczowej, wiesz jak udokumentować? - Po raz pierwszy stosowane są nowe zasady ewidencjonowania i rozliczania umów cywilnoprawnych, sprawdź, czy dopełniłaś/eś obowiązków. Zapraszamy na szkolenie ze sprawozdawczości projektowej. Szkolenie, jest realizowane w ramach zadania Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, które obejmuje cykl szkoleń i konsultacji dla środowiska 3 sektora z terenu naszego województwa, uzupełniany poradnictwem indywidualnym i grupowym zaplanowanym na 2017 rok. Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a udział w nim jest bezpłatny.Miejsce: ul. Bechiego 2, Delegatura Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku. Termin: 24 października 2017r; godz.: 9.00 do 15.00. Bezpośrednio po szkoleniu - konsultacje projektowe i księgowe dla ngo, z zakresu sprawozdawczości, podczas których będzie można uzyskać odpowiedzi i wskazówki na indywidualne pytania dotyczące rozliczania projektów, opracowywania dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej niezbędnej dla prawidłowego monitorowania i ewaluacji zadania publicznego. Adresaci szkolenia: Członkowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze– z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie: - Iwona Iwicka – specjalistka z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac, rozliczania dotacji ze środków unijnych i budżetowych; księgowa z 27 - letnim doświadczeniem zawodowym w tym 16 lat z zakresu działalności w trzecim sektorze. Prowadząca posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe i doradcze z zakresu rachunkowości organizacji; - Hanna Brzuszczak – konsultantka, trenerka ngo, doświadczenie jako ekspert oceny ofert , m.in. w konkursach w ramach Programów FIO, ASOS; posiada parataktyczną i teoretyczną wiedzę na temat przygotowywania ofert. Osoby chcące skorzystać ze szkoleń i konsultacji prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , do dnia 24.10.2017r. Kontakt; Tel .: 515 276 454 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki


Certyfikat dla kujawsko-pomorskich społeczników – szukamy kandydatów
certyf 20171011Trwa przyjmowanie zgłoszeń od organizacji do IV edycji certyfikacji "Organizacja sprawdzona", czyli zgłoszeń do udziału w przedsięwzięciu, które jest pomysłem na wyróżnienie tego co wartościowe i cenne w działalności społecznej, a także godne poparcia i naśladowania przez inne organizacje III sektora. Udział w procesie certyfikacji jest bezpłatny, a termin zgłoszeń mija 16 października 2017 roku.Certyfikat jest nadawany przez Kapitułę Certyfikatu, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego, publicznego i biznesu, a także mieszkańcy naszego regionu. W składzie Kapituły jest także przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podmioty wyróżnione certyfikatem "Organizacja sprawdzona" będą promowane przez organizatora tego przedsięwzięcia - Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych jako organizacje godne zaufania, współpracy i wsparcia. Dotychczas wyróżnionych zostało 16 organizacji z regionu - powstała o nich publikacja "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści". Jak uzyskać certyfikat w 2017 roku? Procedura przyznawania certyfikatu pozostaje nadal nieskomplikowana: do 16 października 2017 roku należy przesłać do biura Federacji (mailem, faksem lub listem) wypełnioną "Część A ankiety certyfikatu". Dotyczy ona krótkiego opisu działalności Organizacji. Z organizacjami które prześlą zgłoszenia, Kapituła certyfikatu skontaktuje się indywidualnie, aby umówić spotkanie przedstawicieli Kapituły w siedzibie organizacji. Podczas spotkania wykorzystywana jest "Część B ankiety". Dogodny termin spotkania ustalany jest indywidualnie.Serdecznie zapraszamy organizacje z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w certyfikacji. W naszym regionie jest wiele organizacji, których standardy funkcjonowania i efekty działań zasługują na wyróżnienie przez Kapitułę i szerokie upowszechnienie w regionie. Materiały dotyczące certyfikacji (edycja 2017), w tym formularz ankiety dostępne są tutaj >>


Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego pyta organizacje z regionu o opinie, ale też o pomysły jak w najbliższym roku ma wyglądać współpraca samorządu województwa z NGO. Przygotowany przez Radę formularz 14 pytań koncentruje się m.in. na zasadach i zakresie konkursów, stosowaniu umów wieloletnich na realizację zadań, przyszłorocznym Forum NGO czy kampanii „1% dla regionu”. Większość pytań ma charakter otwarty, a odpowiadający może wypowiedzieć się tylko w tych sprawach, które są dla niego istotne. A mimo, że pytań jest niewiele, to dotykają one wielu spraw ważnych dla organizacji. Od przekrojowych, jak reguły obowiązujące w konkursach czy tematyka szkoleń dla organizacji, po techniczne dotyczące np. niezbędnych usprawnień w Generatorze ofert czy zawartości newslettera dla NGO. Formularz pytań dostępny jest tutaj, a czas na jego wypełnienie upływa 02 października br. Więcej informacji o aktywności Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znajdziesz w podsumowaniu działań Rady za ubiegły rok oraz w zakładce tutaj. Natomiast o konsultacjach projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” możesz przeczytać tutaj.


Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" Zgodnie z treścią podjętej uchwały, projekt zostanie skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego. Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem województwa, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Uwagi mozna składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie od 15 do 30 września 2017 r.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach. Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu, Projekt programu, Formularz Konsultacji


Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 18 września 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku


OGŁOSZENIE

 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 25 400,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn zm.), skierowanych do osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenach województwa kujawsko-pomorskiego, objętych w 2017 r. sierpniową katastrofą naturalną, tj. powiatu bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i żnińskiego. Oferta będzie oceniana przez pracowników Departamentu w oparciu o kryteria, obowiązujące w konkursie nr 15/2017 przyjętym uchwałą Nr 7/277/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Oferty powinny uwzględniać, m.in. pomoc psychologiczną, prawną, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego lub wyposażenia likwidującego bariery społecznej integracji osób niepełnosprawnych.Warunki rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym:

- Wysokość dofinansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
- W danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (max. 2 x 10 tys.);
- Zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym ujęte są w § 3 „Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)”:

1. Ofertę na realizację wybranego zadania należy złożyć zarówno elektronicznie za pomocą Generatora Ofert 2017 (http://www.generatorofert2.kujawsko-pomorskie.pl/) wraz z załącznikami (wypis z KRS lub innej ewidencji), jak i w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną[1], w terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 15.30 pocztą lub osobiście na adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

 biuro podawczo- kancelaryjne – parter

 2. Oferty rekomendowane do dofinansowania zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia na okres 7 dni w BIP-e na stronie internetoweji na tablicy ogłoszeń Urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty;

3. Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Zarząd Województwa podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

 Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji składającej ofertę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka „(Nie)pełnosprawni” – zadania ustawowe - tryb pozakonkursowy”) oraz www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 Zapraszamy do składania ofert

 --------------------------------------------------------------------------------

[1] Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez Generator ofert po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk złożonej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz przesłać wraz załącznikami na adres wskazany w regulaminie konkursu.


Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo prawne i księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora.
Najbliższe doradztwo prawne*:
26.09.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
17.10.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
Doradztwo odbywa się w godz. od 14.00-17.00
Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka
Najbliższe doradztwo z księgowości*:
19.09.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
17.10.2017 r. (w godz. 14.00-17.00)
Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska
*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)

 


Informacja odnośnie konkursu ofert na dotacje w 2017 roku z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Informacja odnośnie konkursu ofert na dotacje w 2017 roku z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku


Zapraszamy na bezpłatne poradnictwo prawne, księgowe i projektowe z zagadnień dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - które odbędzie się 25 września 2017 r. w Toruniu. TSAS zaprasza na kolejny interdyscyplinarny dyżur PORADNIA NGO - 25 września 2017r; będzie radca prawny, księgowa, doradca z zakresu tworzenia, realizacji i sprawozdawczości projektów, a wszystko to w jednym miejscu i czasie.Poradnictwo prawne, księgowe i projektowe z zagadnień dotyczących sektora ngo, dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego - realizowane jest w ramach projektu Trener NGO - zintegrowane działania szkoleniowo-doradcze na rzecz rozwoju potencjału organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim. Udział we wszystkich formach edukacji, poradnictwa w ramach tego zadania jest bezpłatny. Miejsce: Toruń ul. Bydgoska 58 ( Punkt Poradnictwa na rogu Bydgoskiej i Klonowica)

Termin: 25.09.2017r; godz.: 16.00 do 20.00, Adresaci: Członkowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń; osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze, chcące np. założyć stowarzyszenie lub powołać fundację – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

*Osoby chcące skorzystać z poradnictwa, aby się zarejestrować - prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godzinach 9.00 do 12.00 w dni robocze - 515 276 454, w celu ustalenia godziny poradnictwa.

**Osoby nie zarejestrowane na dyżur – jeśli przyjadą bez umówienia, ryzykują, że mogą nie zostać przyjęte.

 Kontakt: Tel .: 515 276 454 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego


VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw pozarządowych 8-9 września 2017r. - Warszawa

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Informacja odnośnie konkursu ofert na dotacje w 2017 roku z budżetu gminy na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotacje w 2017 roku z budżetu gminy na realizację zadań własnych z dziedziny działalności na rzecz osób niepełnosprawnych


Zapraszamy do udziału w konkursie „Wolontariat w Akcji”
XVIII FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – W TYM ROKU W BYDGOSZCZY

Informacja odnośnie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Informacja odnośnie konkursu ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej


Sprawozdanie z I roku działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji


Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej


Jak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już dziesiąta, jubileuszowa edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 17 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

- konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w 2016 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:
1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,
2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
3) roczne przychody na działania statutowe w 2016 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.

Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny. Łączna pula środków na nagrody w 2017 r. wynosi 30 000,00 zł. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.

Zapraszamy do składania wniosków w konkursie !!!

DO POBRANIA:

zipRegulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy, Uchwała Zarządu Województwa (zip)52.92 KB


Informacja odnośnie konkursu ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych


Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 22/2017 na organizację w 2017 roku Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pula środków na organizację konferencji w ramach konkursu to 30 tys. zł.

Termin składania aplikacji w generatorze ofert tutaj upływa z dniem 8 marca o godz. 15.30.

do pobrania: uchwała regulamin konkursu.

Zapraszamy do składania ofert.


- Burmistrz Brześcia Kujawski ogłasza otwarty konkurs na udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadania p.n. ,,Sport kwalifikowany – piłka nożna seniorów”

- Burmistrz Brześcia Kujawski ogłasza konkurs ofert na dotowanie w 2017 roku z budżetu gminy zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych


Kampania "1% dla naszego regionu" po raz siódmy !!!


W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w latach 2017-2019 zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z zapisami w Programie współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 w skład komisji konkursowych wchodzą każdorazowo dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia 20 stycznia 2017 r. do Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na formularzu (w załączeniu). Formularze prosimy przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu). Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny. Członkowie komisji spoza Torunia otrzymują zwrot kosztów podróży w wysokości odpowiadającej cenom biletów PKP lub PKS. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w godzinach pracy urzędu. Członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość. Wyboru kandydatów do komisji dokonają przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni do końca miesiąca stycznia 2017 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej (tutaj) lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfFormularz zgłoszeniowy103.92 KB


Uprzejmie informujemy, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/16 w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Wnioskodawcami projektu mogą być:

• administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
• stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe,
• podmioty ekonomii społecznej,
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
• samorząd gospodarczy i zawodowy,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
• jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy.

Dofinansowanie można otrzymać na: profesjonalizację opieki nad osobami starszymi o różnym stopniu niesamodzielności poprzez opracowanie w ramach projektu standardów kształcenia w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych, w tym teleopieki. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi: 28 400 000,00 PLN. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 28 400 000,00 PL. Wnioski w ramach konkursu należy składać w terminie: od 27.12.2016 r. do 11.01.2017 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/28-Rozwoj-uslug-spolecznych-swiadczonych-w-srodowisku-lokalnym-2


Adam Lipiński
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
oraz
Mikołaj Bogdanowicz
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
zapraszają
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na spotkanie poświęcone omówieniu Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

W spotkaniu wezmą udział reprezentanci Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy przedstawią Państwu cele i funkcje mającego powstać Narodowego Centrum oraz zmiany, jakie spowoduje jego powstanie. Odpowiedzą także na Państwa pytania oraz zanotują Państwa uwagi i wątpliwości do projektowanych zmian, które następnie będą dyskutowane przez projektodawców Ustawy. Spotkanie jest elementem konsultacji społecznych projektu Ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Analogiczne spotkania odbędą się we wszystkich województwach.

Spotkanie odbędzie się w dn. 16.12.2016 r.:
- Godz. 12.00 - BYDGOSZCZ – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, sala 145
- Godz. 15.00 TORUŃ – Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, sala 102.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14.12.2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Serdecznie zapraszamy!


GENERATOR OFERT 2017 - NOWA EDYCJA
Powstała nowa edycja generatora ofert na rok 2017. W związku z tym, wszystkich użytkowników poprzedniej edycji, informujemy o konieczności zarejestrowania się i założenia nowego konta (na stronie www.generatorofert2.kujawsko-pomorskie.pl), aby móc wziąć udział w otwartych konkursach ofert ogłoszonych na rok 2017. Poprzednia wersja generatora (Generator ofert 2016) służy wyłącznie do rozliczenia dotacji za rok ubiegły, a oferty złożone za jej pośrednictwem nie będą podlegały ocenie.

W związku z ogłoszeniem o konkursie z dnia 6 września 2016 r. na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).
Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach:

Priorytetu 3. Aktywni Obywatele

Priorytetu 4. Silne organizacje pozarządowe (kierunek 1 - Konkurs Ogólny)

UWAGA: Oferenci, którzy złożyli ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

Do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) uprawnione są:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2017 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. znajdującym się w zakładce Dokumenty do pobrania

Zachęcamy także do zapoznania się z zakładką Najczęściej zdawane pytania. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.


Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo z księgowści dotyczącej trzeciego sektora. Najbliższe doradztwo odbędzie się 6 i 7 grudnia 2016 r. Zapraszamy! Doradztwo z księgowości*:

6 grudnia 2016 r. (w godz. od 14.00-17.00)
7 grudnia 2016 r. (w godz. od 13.00-16.00)

Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)


Szanowni Państwo, w związku postępującym wdrażaniem i realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli Państwa organizacji do udziału w bezpłatnych szkoleniach o następującej tematyce:
• Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFRR na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
• Obsługa centralnego systemu teleinformatycznego SL w projektach współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS na lata 2014-2020 (formularz zgłoszeniowy)
Szkolenia organizowane będą przez Urząd Marszałkowski WK-P w:
• Toruniu (Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a)
• Bydgoszczy (Bydgoskie Centrum Targowo – Wystawiennicze, ul. Gdańska 187)
Zapisy na poszczególne tury prowadzone są w systemie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc.

Wstępny harmonogram:
8:30 – 9:00 rejestracja uczestników
9:00 – 11:00 I blok szkoleniowy
11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 13:30 – II blok szkoleniowy
13:30 – 14:00 – obiad
14:00 – 15:30 – III blok szkoleniowy
15:30 – 15:45 – podsumowanie szkolenia

UWAGA: Przy zgłaszaniu chęci uczestnictwa w szkoleniu proszę uwzględnić fakt, iż nieobecność wskazanej osoby, bądź jej zastępstwa, skutkować będzie koniecznością obciążenia Państwa instytucji kosztem równoważnym wartości szkolenia uczestnika. Z uwagi na duże zainteresowanie omawianą ofertą szkoleniową zachęcamy do bezzwłocznego zgłaszania uczestników.”


"Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" to ogólnopolski projekt edukacyjno-informacyjny realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus - organizację pozarządową z blisko 20 letnim doświadczeniem w działaniach proeuropejskich.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy wśród organizacji pozarządowych o możliwościach aplikowania o środki w perspektywie finansowej 2014-2020. W każdym z województw do października 2017 r. przewidziano :
- 2 seminaria informacyjne (8 h), złożone z części plenarnej i warsztatowej dla 50 uczestników nt. możliwości pozyskiwania funduszy europejskich przez III sektor w perspektywie finansowej
2014-2020;
- 7 warsztatów (8 h) poświeconych pracy nad projektem w wybranych obszarach tematycznych tj.: projekty adresowane do grup defaworyzowanych, ekonomia społeczna, projekty edukacyjne, sport i zdrowie, usługi na rzecz rodziny, opieka nad osobami zależnymi, budowanie partnerstw, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;
- wsparcie doradcze indywidualne i grupowe w kontekście planowanych i przygotowywanych projektów;
Ponadto odbędą się.:
- szkolenia z wykorzystaniem platformy e-leraningowej
- 24 webinaria (wykłady on-line)

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy zarejestrują się na platformie edukacyjno-rekrutacyjnej, zostaną objęci działaniami informacyjno-promocyjnymi (m.in. newsletter, sms-y edukacyjne), a także będą mogli uczestniczyć w moderowanych forach dyskusyjnych i korzystać z publikowanych na platformie eksperckich artykułów tematycznych. Seminaria i warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi, przez trenerów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, praktyków w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych. Proponowane działania są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do skorzystania z projektu i upowszechnieni informacji o projekcie. Więcej informacji na stronie www.ckngo.pl; www.facebook.com/FunduszeEuropejskieNGO

Biuro projektu:
ul. Kępna 17a/2, 03-730 Warszawa
tel. (22) 629 17 24


Instytucja Zarządzająca RPO WK-P zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla wnioskodawców w ramach poddziałania 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dotyczy konkursów Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-049/16, RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16 i RPKP.09.02.01-IZ.00-04-051/16).

Spotkanie odbędzie się 21 października 2016 r., godzina 9:00, Urząd Marszałkowski w Toruniu, ul. Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro

Więcej informacji pod linkiem http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=64


W dniach 20-21 października 2016 r. organizujemy konferencję z udziałem reprezentantów Rządu RP oraz osób ze środowiska organizacji pozarządowych. Zależy nam na tym, aby w wydarzeniu udział wzięły organizacje pozarządowe z różnych części Polski. Zarówno z miast, miejscowości oraz wsi. Na zgłoszenia do udziału w konferencji czekamy do środy 12 października (przedłużamy nabór zgłoszeń). Bardzo zależy nam na Państwa udziale!

Program konferencji dostępny jest w tym miejscu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu. Treść zaproszenia na wydarzenie znajduje się w tym miejscu.

PS. Jeżeli Państwo mogą udostępnić informację o tym wydarzeniu na profilach facebook swoich organizacji/grup, to będziemy bardzo wdzięczni. Podajemy bezpośredni link do zaproszenia:

http://ofop.eu/aktualnosci/maly-ofip-juz-w-pazdzierniku-wez-udzial-zabierz-glos-miej-wplyw

Z poważaniem,

Tomasz Piątek

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych


Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi organizuje raz w miesiącu bezpłatne doradztwo prawne i księgowe z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora.

Najbliższe doradztwo prawne*:
22.11.2016 r.
6.12.2016 r.

Doradztwo odbywa się w godz. od 14.00-17.00.Porad udzielał będzie radca prawny Piotr Rzepka

 

Najbliższe doradztwo z księgowości*:

25.10.2016 r.
29.11.2016 r.

Doradztwo odbywa się w godz. od 14.00-17.00.Porad udzielać będzie pani Jadwiga Kowalska

*Organizacje chcące skorzystać z pomocy ekspertów powinny skontaktować się z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel. 571 293 076 lub tel. 571 204 292 oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo odbywa się na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń (budynek Elany)


W związku z wnioskami, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej termin naboru ofert dla naboru "wrześniowego" (tj. dla ofert składanych w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4) został wydłużony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15. Informacja pochodzi ze strony www.pozytek.gov.pl

Kujawsko-Pomorskie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich zapraszają do udziału w kolejnych spotkaniach informacyjnych z cyklu „Środa z Funduszami”. Najbliższe spotkania będą dotyczyć zasad pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich 2014-2020 na wsparcie usług społecznych (działań na rzecz aktywnego włączenia społecznego jak i inwestycję w infrastrukturę społeczną). Podmioty zainteresowane uzyskają informację na temat możliwości dofinansowania projektów umożliwiających powrót na rynek pracy jak również realizacji wsparcia na rzecz świadczenia usług nad dziećmi i usług opiekuńczo-wychowawczych).Spotkanie odbędzie się w dniu 5 października 2016 r., godz. 10:00 w Toruniu - Urząd Marszałkowski WK-P, Plac Teatralny 2, sala Patio I piętro;więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj W przypadku problemów z otwarciem linku prosimy o wklejenie podanego adresu w przeglądarce internetowej - link tutaj http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=57

Rusza nabór organizacji do kampanii Kilometry Dobra 2017.

Kilometry Dobra, to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. W ciągu ostatnich 3 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 2,3 mln zł. na realizację 80 celów. Projekt działa w oparciu o współpracę organizacji i aktywnych osób z Polski i świata. Budujemy koalicję, która ma większą siłę przebicia w dotarciu do darczyńców i mediów. Organizacje są wyposażane w materiały promocyjne (ulotki, skarbonki, bannery, roll upy, koszulki), dostają swoją stronę internetową, wsparcie techniczne i dedykowane szkolenie z fundraisingu. Nad kampanią czuwa też zespół, który promuje działania organizacji w mediach ogólnopolskich i kanałach społecznościowych.Organizacja dużej i skutecznej kampanii fundraisingowej to koszt 300 – 500 tys. zł. Uczestnicząc w kampanii Kilometry Dobra organizacje ponoszą nawet kilkaset razy mniejsze koszty. Wkład własny zależy od wielkości miejscowości, w której dana organizacja będzie przeprowadzać finał. Zgłoszenia do kampanii oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od managera projektu Jacka Mecha, pod numerem telefonu 535-868-530 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Organizacje, które zgłoszą się do 30 września 2016 r., dostaną bezpłatnie dodatkowe miejsce na szkoleniu z fundraisingu. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.kilometrydobra.pl


Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego. W międzyczasie przedstawiciele Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z pracownikami samorządu województwa, zajmującymi sie realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, współnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej. Spotkanie, o którym mowa wyżej odbyło sie we wrześniu br. - Obecnie trwa przygotowanie podsumowania a powstały materiał bedzie stanowił głos w konsultacjach programu na 2017 rok. Proces konsultacji potrwa do 29 września br. Zapraszamy do udziału. Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 zipProjekt programu wraz z formularzem konsultacyjnym i uchwałą Zarządu Województwa (załączniki) 694.47 KB


Rada działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Sejmikiem Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biurem Współpracy Organizacjami Pozarządowymi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z naszego regionu do wzięcia udziału w zespole roboczym ds. 1 %.

Zespół będzie się składał z przedstawicieli Sejmiku NGO, pracowników Biura Współpracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w wolnym wyborze a jego zadaniem będzie praca nad Kampanią "1% dla naszego regionu", prowadzoną corocznie przez Urząd Marzałkowski. 

Zaznaczyć należy, że liczba podatników, którzy przekazują część swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, tak jak i przekazywana kwota podatku z roku na rok systematycznie rośnie.

Włączmy się i wspólnie zadbajmy o to, aby środki z 1% pozostały w naszym regionie i służyły rozwojowi organizacji działających na jego terenie.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową do dnia 30.06.2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:
1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr. telefonu, adres mailowy);
2. uzasadnienie - czyli kilka zdań na temat dlaczego chciałby Pan/Pani uczestniczyć w pracach zespołu, ewentualnie gotowe pomysły na przyszłoroczną kampanię 1% dla naszego regionu";
3. w tytule wiadomości należy podać informację "Nabór do zespołu roboczego 1% dla naszego regionu".


Konkurs dla NGO – „Wolontariat w akcji”

 

Ogłaszamy konkurs dla organizacji pozarządowych „Wolontariat w akcji”, którego tematem przewodnim jest jakość współpracy organizacji z wolontariuszami. Do wygrania są trzy nagrody po 1.500,00 zł, a zgłoszenia przyjmujemy do 06 czerwca 2016 roku.W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Przedmiotem oceny aplikacji w konkursie jest jakość działań realizowanych przez organizację we współpracy z wolontariuszami, w tym zrealizowane przedsięwzięcia, przygotowanie organizacji i wolontariuszy do współpracy oraz opinie wolontariuszy o współpracy z organizacją.Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć do dnia 06 czerwca 2016 roku (decyduje data wpływu) kompletną aplikację konkursową, która składa się z dwóch wypełnionych formularzy (do pobrania poniżej) na jeden z trzech poniższych sposobów: a. osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6, z dopiskiem: „Wolontariat w akcji”; b. pocztą elektroniczną (skan oryginału) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wiadomość z tytułem: Wolontariat w akcji); c. faksem na numer: 56 652 23 56.

Na laureatów konkursu czekają trzy nagrody pieniężne w wysokości 1.500,00 zł każda. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego (14 czerwca br. w Toruniu).


Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj >>>


10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Zmiany są całkiem spore. Poradnik.ngo.pl wyjaśnia jakie.


Rodzynki z pozarządówki - IX edycjaJak co roku nadszedł czas na ogłoszenie kolejnej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już IX edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu. Termin na składanie wniosków aplikacyjnych ustalony został na dzień 10 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Niżej przypominamy warunki regulaminowe:

konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów, o których mowa niżej, zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w2015 r., przy czym ocenie podlegają inicjatywy (projekty) zrealizowane całkowicie bądź zrealizowane w stopniu umożliwiającym ocenę końcową.

W konkursie mogą uczestniczyć: stowarzyszenia, fundacje, organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, kluby sportowe jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uczestnicy konkursu, powinni spełniać następujące warunki:

1) być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu), będącej przedmiotem zgłoszenia do konkursu,

2) posiadać siedzibę albo oddział i prowadzić działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

3) roczne przychody na działania statutowe w 2015 r., wykazane w sprawozdaniu finansowym (załącznik do dokumentacji konkursowej), nie mogą przekraczać 300 000,00 zł.


Nagrody Marszałka w ramach Konkursu „Rodzynki z pozarządówki” mają charakter pieniężny.
Łączna pula środków na nagrody w 2016 r. wynosi 30 000,00 zł. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w poprzednich trzech edycjach konkursu.Więcej informacji o konkursie, regulamin i formularz zgłoszeniowy: tutaj
Otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” - edycja 2016. Zakres konkursów obejmuje projekty z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Te konkursy to:

 • Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze srodowiska - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 949 tys. zł.Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 2 mln zł. Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2016. Na jego realizację przeznaczono 1,4 mln zł

-> przejdź do strony z ogłoszeniami konkursowymi


Konkurs ASOS - edycja 2016

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Maksymalna kwota dotacji to nawet 200 tys. zł.Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej. Proponowane projekty powinny wpisywać się w jeden z czterech priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą liczyć na dotacje w wysokości 20 tys. – 200 tys. zł. W konkursie będą promowane inicjatywy, służące zwiększeniu i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych, rozwijaniu wolontariatu, rozszerzeniu partycypacji w procesach decyzyjnych i w życiu społecznym oraz uczestnictwa w kształtowaniu polityki publicznej.Oferty należy składać od dnia 24 marca do dnia 15 kwietnia 2016 r. w wersji papierowej oraz przez Generator ofert ASOS. Wymagany wkład własny to 10 % wartości projektu.Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS można uzyskać w terminie od 24 marca do 15 kwietnia 2016 r. pod numerem telefonu 22 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. W 2015 roku zostało złożonych 3239 ofert przez podmioty działające na rzecz seniorów. 469 organizacji otrzymało dofinansowanie zadań publicznych na rzecz seniorów.
Na realizację programu ASOS w latach 2014 – 2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł.
Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.Program jest finansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie.
Więcej informacji tutaj

Decydujesz, pomagamy” – trwa nabór zgłoszeń w województwie kujawsko-pomorskim

Do 3 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do programu „Decydujesz, pomagamy”. Każda organizacja pozarządowa oraz grupa nieformalna w województwie kujawsko-pomorskim może zdobyć dofinansowanie na realizację pomysłów, które do tej pory nie miały szansy zostać wcielone w życie. Na mieszkańców tego regionu czeka 10 grantów o łącznej wartości 50 000 zł.

Do 3 kwietnia trwa nabór wniosków do I edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Do programu mogą zgłosić się zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, czyli np. koła gospodyń wiejskich, grupy sąsiedzkie czy lokalni społecznicy. Organizator - Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom - poszukuje ciekawych inicjatywnych skierowanych do społeczności lokalnych: od rewitalizacji przestrzeni, edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego odżywiania po wydarzenia specjalne dla mieszkańców czy poprawę jakości życia.

Ze wszystkich zgłoszeń Komisja Grantowa wyłoni 3 najlepsze projekty w każdym ze 160 regionów w całym kraju – na tyle obszarów podzielona została Polska, aby w ten sposób stworzyć równe szanse dla organizacji zarówno z dużych, jak i małych miejscowości. W województwie kujawsko-pomorskim utworzonych zostało 10 obszarów. Kryterium podziału było rozmieszczenie sklepów Tesco, ponieważ to tam odbędzie się finałowe głosowanie na najlepsze projekty. Klienci Tesco – a zarazem mieszkańcy danego obszaru – w otwartych głosowaniach zdecydują, które projekty otrzymają grant w wysokości 5 000 zł. W województwie kujawsko-pomorskim łączna pula grantów wyniesie 50 000 zł. Aby zgłosić swój udział, wystarczy wejść na stronę internetową programu www.tesco.pl/pomagamyi uzupełnić formularz, krótko opisując planowane przedsięwzięcie. Wnioski można składać do 3 kwietnia 2016 roku (do godz. 23.59). Przez cały czas można kontaktować się z Biurem Programu, które odpowiada na wszystkie pytania i pomaga w przygotowaniu wniosku. Więcej informacji o programie „Decydujesz, pomagamy” można znaleźć na stronie internetowej: www.tesco.pl/pomagamySzanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych pt. „Możliwości wykorzystania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłaszanych konkursów w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016”. Spotkania są organizowane wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Spotkania skierowane są do lokalnych organizacji pozarządowych, chcących uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w województwie kujawsko-pomorskim.
Termin i miejsce spotkań:
Ze względów organizacyjnych spotkania, będą realizowane zgodnie z poniższym podziałem:
· 5 kwietnia 2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala sesyjna nr 215, I piętro.
Miasto Toruń, powiat toruński, powiat chełmiński, powiat aleksandrowski.
· 7 kwietnia 2016 r. – Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, sala nr 201, II piętro.
Miasto Bydgoszcz, powiat bydgoski, powiat nakielski, powiat sępoleński.
· 12 kwietnia 2016 r. - "Marina Grudziądz", ul. Portowa 8.
Miasto Grudziądz, powiat świecki, powiat grudziądzki, powiat tucholski.
· 14 kwietnia 2016 r. - Urząd Miasta Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, sala nr 1.
Powiat golubsko-dobrzyński, powiat wąbrzeski, powiat brodnicki, powiat rypiński.
· 21 kwietnia 2016 r. – Inowrocław - dokładne miejsce zostanie podane w najbliższym terminie.
Miasto Inowrocław, powiat inowrocławski, powiat żniński, powiat mogileński.
· 26 kwietnia 2016 r. – Włocławek - dokładne miejsce zostanie podane w najbliższym terminie.
Miasto Włocławek, powiat włocławski, powiat lipnowski, powiat radziejowski.
Przewidywany czas spotkania w każdej lokalizacji to 4.5h, w godzinach 930 – 1400.
Rekrutacja:
Zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 56 62 18 409 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza ofertowego http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo/formularz-kontaktowy

Program spotkań: pdfw załączeniu.462.3 KB


Rodzynki z pozarządówki - IX edycja ogłoszona


Jak co roku spieramy promocyjnie Ogólnopolski Konkurs Grantwy "Równać Szanse". Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.
Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2016 roku, o godzinie 12:00.
Więcej informacji na stronie www.ronacszanse.pl


Burmistrz Brześcia Kujawskiego ogłasza konkurs ofert na dotacje w 2016 roku z budżetu gminy na realizację zadań własnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych

wytworzył(a): - Ireneusz Smoliński (13 stycznia 2016)
wprowadził: Grzegorz Czarniak (13 stycznia 2016, 14:34:45)
ostatnia zmiana


Raport podsumowującym wyniki najnowszych badań sektora pozarządowego
-pdfpolskie_organizacje_pozarzadowe.pdf3.25 MB


Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na lata 2016-2018

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach będzie się odbywało wyłącznie za pomocą generatora ofert. Szczegóły znajdziecie Państwo na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert. Treść poszczególnych regulaminów znajdziecie Państwo w zakładce otwarte konkursy ofert. Więcej informacji na portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl
Zapraszamy do składania ofert.


Uprzejmie informujemy, że składanie wniosków w otwartych konkursach ofert na rok 2016 r. samorządu województwa kujawsko-pomorskiego (ogłoszenie konkursów planowane jest na grudzień 2015 r.) będzie się odbywać wyłącznie za pomocą generatora ofert. Nie będzie możliwości złożenia samej wersji papierowej oferty, jak to było dotychczas. W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na szkolenia z wypełniania ofert za pomocą generatora, które odbędą się w dniach 26 listopada i 1 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Pl. Teatralny 2 (Patio I piętro). Szkolenie w dniu 26 listopada odbędzie się o godz. 14.00 (do 17.00). Szkolenie w dniu 1 grudnia odbędzie się o godz.15.00 (do 18.00). Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu (wraz z podaniem daty szkolenia) drogą mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zapraszamy również na spotkanie informacyjne z przedstawicielami Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS - w sprawie Programu FIO 2016. Termin spotkania: 24 listopada 2015 r. godz. 14.00, Pl. Teatralny 2 w Toruniu, Patio I piętro.Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROGRAM SPOTKANIA
13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 Powitanie  i otwarcie spotkania
14.15 - 15.30 Prezentacja Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 oraz zasad ubiegania się o dotację (wskazanie podmiotów uprawnionych i nieuprawnionych do udziału w konkursie, procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty)
Stefan Kołucki– Departament Pożytku Publicznego, MPiPS
15.30 -15.45 Przerwa kawowa
15.45 -16.15 Prezentacja logiki projektowej projektów społecznych (prezentacja dotycząca zagadnień logiki projektowej takich jak m. in. wyjaśnienie myślenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekście rozumienia logiki projektu, planowanie działań, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.
Tomasz Bilicki – Ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016
16.15 - 16.50 Prezentacja z zakresu sprawozdawczości (prezentacja dotycząca rozliczania projektów dofinansowanych)
Krzysztof Zawiślak– Departament Pożytku Publicznego, MPiPS
16.50 - 17.00 Podsumowanie  i zakończenie


Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2015 r. Biuro Współpracy z  Organizacjami Pozarządowymi znajduje się w nowej strukturze organizacyjnej - w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 w Toruniu. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Departamentu, tel. 56 656 10 90.Zapraszamy do zapoznania się z Kierunkowymi zasadami dotyczącymi wyboru oraz dokonywania oceny projektów RPO WK-P 2014-2020 - do pobrania w załączniku. Zasady służą zapewnieniu wystandaryzowanego zestawu informacji dla instytucji, które na jakimkolwiek etapie uczestniczą w realizacji RPO WK-P w procesie wyboru, określania zakresu i celów projektów, elementów projektów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020, RPO WK-P 2014-2020 oraz wymaganiami KE. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.mojregion.eu/programowanie-2014-2020/menu-c/dokumenty.html - gdzie znajdują się pozostałe dokumenty


 

wytworzył(a):  - Ireneusz Smoliński (8 października 2015)
wprowadził: Ireneusz Smoliński (8 października 2015, 13:42:56)
ostatnia zmiana

pdfSamorząd Województwa zaprasza wszystkich zainteresowanych, a w szczególności stowarzyszenia i fundacje do zgłaszania swoich opinii i wniosków dotyczących wyglądu i funkcjonowania nowej strony internetowej: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/

pdfZałącznik


Biuro współpracy z organizacjami pozarządowymi


 
wytworzył(a): - Ireneusz Smoliński
wprowadził: Ireneusz Smoliński (9 września 2014, 9:03:34)
ostatnia zmiana:
Nie wniesiono zastrzeżeń

pdfKrajowe i zagraniczne źródła finansowana działalności III sektora28.93 MB

pdfSprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Gminy Brześć Kujawski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w roku 2013.

Styczeń 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Komunikaty

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
  Więcej…  
 • e-Akta. Teraz prościej i taniej
  Więcej…  
 • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku problemów występujących w ubezpieczeniach upraw (rzepak)
  Więcej…  
 • UWAGA ROLNICY-zmiany w ustawie o zwrocie akcyzy oleju napędowego do produkcji rolniczej
  Więcej…  
 • Informacja dotycząca wysyłki PIT-ów przez płatników
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Plan dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Spotkanie "Czas na młodych"
  Więcej…  
 • Ferie z Domem Kultury
  Więcej…  
 • Uzupełnienie do planu polowań koła łowieckiego Nr 108 "Darzbór" - sezon 2018/2019

  Więcej…  

 • Uzupełnienie do planu polowań koła łowieckiego Nr 107 - sezon 2018/2019

  Więcej…  

 • Plan dodatkowych polowań zbiorowych KŁ Cyranka 106 we Włocławku

  Więcej…  

 • „Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r. – co warto wiedzieć.
  Więcej…  
 • Ferie Zimowe w Bibliotece Publicznej w Brześciu Kujawskim - ,,Ferie bez nudy"
  Więcej…  
 • Nowe zasady zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
  Więcej…  
 • Godziny pracy BOPS
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Więcej…  
 • Walcz ze smogiem i zyskaj dofinansowanie
  Więcej…  
 • Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
  Więcej…  
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczy podatek dochodowy od większości wypłaconych emerytur i rent
  Więcej…  
 • Dwa tygodnie na wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych
  Więcej…  
 • Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

   

  Więcej…  
 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Więcej…  
 • Stowarzyszenie LGD – Cel ogólny I, II, III
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 4/2018 - LGD

  Więcej…  

 • Utrzymanie dróg gminnych w okresie zimy - komunikat

  Więcej…  

 • Stadion Miejski nieczynny z powodu prac remontowych
  Więcej…  
 • Zgłoszenie szkody łowieckiej
  Więcej…  
 • KRUS partnerem kampanii UOKiK Seniorze, nie daj się oszukać!
  Więcej…  
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Z dniem 1 grudnia 2018r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej
  Więcej…  
 • Urząd Marszałkowski zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych kursach językowych

  Więcej…  

 • Komunikat Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dostosowania obiektów budowlanych do wymagań okresu jesienno-zimowego 2018/2019
  Więcej…  
 • Plany polowań zbiorowych sezon 2018/2019
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Więcej…  

 • Mała Książka - Wielki Człowiek - akcja czytelnicza dla maluchów

   

  Więcej…  
 • Stypendia dla uczniów na rok szkolny 2018/2019
  Więcej…  
 • Harmonogram odbioru odpadów - zasady segregacji

   

  Więcej…  
 • Służba przygotowawcza w korpusie szeregowych
  Więcej…  
 • Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
  Więcej…  
 • Wiadomości o możliwości służby w ramach Terytorialnej Służby Wojskowej
  Więcej…  
 • 500+ Nowy okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • REALIZACJA PROGRAMU „DOBRY START”, 300 DLA UCZNIA W GMINIE BRZEŚĆ KUJAWSKI
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  Więcej…  
 • Wojska Obrony terytorialnej ,,Zawsze gotowi, zawsze blisko,,
  Więcej…  
 • Kongsberg automotive - rekrutacja
  Więcej…  
 • Projekt Baltic Pipe
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Uwaga!! Zagrożenie ASF!! Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?
  Więcej…  
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Więcej…  
 • Zastrzeganie zagubionych dokumentów
  Więcej…  
 • Sportowy talent - zajęcia dla dzieci
  Więcej…  
 • Co warto wiedzieć o e-Składce
  Więcej…  
 • Zakladanie firmy przez telefon - informacja
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…  
 • Platforma informacyjna dla obywateli
  Więcej…